Filter op:

Verleden, heden, toekomst. Wer gean we hinne?

Gjalt de Jong en Schelte Meinsma Leeuwarden

Hat heit wolris ferstân sjoen? In boekje mei 80 verhalen fan Etie Pasma!

Etie Pasma Hijum

Ik kan niet zingen.

Joke Schilling IJlst

Klompen yn it earmhûs

Klompen Museum Noardburgum

de Tigchelaars van Kimswerd e.o

Jos Tichelaar Kimswerd

Rondleiding Schatten van het Stadhuis en 2018 / Treasures of the City Hall and 2018 Tour

Stadhuis Leeuwarden Leeuwarden

Het vergaan van een loodsschoener, een dramatisch ongeluk boven de eilanden

Jacob Kieiwied Hollum

Uniastate – Bears

Uniastate Bears Bears

Vier warme winterverhalen uit Waadhoeke

Theater de Koornbeurs Franeker

Zeilen

Marian Woestenburg Oost-Vlieland

De vleesgeworden Doortje Ponne, een verre achternicht vertelt.

Jeanet de Jong Hollum

Het ware verhaal van Marijke Meu

Bearn Bilker Kollum

Earste besite museum

Durk Durksz Joure

Het Poptaslot of Heringastate te Marsum, een bijzondere state in Friesland.

Poptaslot Heringastate Marsum

INTERACTIEF
Waar jou levenspad een nieuwe weg inslaat als gevolg van een keuze van een ander
INTERACTIEF

Harry van der Velde Houtigehage

Wereldverhalen

Siepie Blom Drachten

Eend en de Ooievaar

Xavière Kolk Leeuwarden

Harlingen: Bakermat van Fries Aardewerk

Rikus Oswald Harlingen

Drie fascinerende verhalen en open huis op Kornwerderzand

Kazematten Museum Kornwerderzand

Dierennamen die gebruikt worden in een molen

Korenmolen De Hoop Sumar

Hoe een klein bruin mannetje burgemeester in Fryslân werd

Tjeerd van der Zwan Heerenveen

warme winteravond vertellingen over onze wonderbaarlijke aarde

Mineralogisch Museum Grou

het spook van Firdgum

Yeb Hettingamuseum Firdgum

De orginele James Bond

Jan-Kees Geersing Leeuwarden

De muts, een moeder vertelt over haar zoon die op walvisvangst gaat

Aukje van Dijk Hollum

Myn ontdekkingstocht deur ’t Billând (100-1505)

Sytse Keizer Oude Bildtzijl

fjouwer fertellers fertelle…..

Hille Faber Workum

Griekse mythologie in Fochteloo

Centrum voor Prentkunst stichting Nobilis Fochteloo

Een koffer vol vergeten herinneringen

Sytske Wille-Engelsma Heerenveen

Kroech ferhalen

Ronald van der Molen Drachten

Zoek en gij zult vinden

't Kiekhuus Wolvega

Het geheim van de zilveren munt

Museum De Korenaar Sexbierum

Het Huis met de Geesten

Willem Jongsma Twijzel

Hoe de vrouw haar schoonmoeder wilde vergiftigen en andere verhalen

Sjoerdje Bourgonje Leeuwarden

Was Hidde Kat maar thuisgebleven…

Johan Krol Hollum

Verhalen van en over Jopie!

Jopie Huisman Museum Workum

Wederopstanding van H.D. Kat, de geboorte van een inspirerend project

Dolph Kessler Hollum

De kam en het kleine meisje in de kerk

Wietske Lycklama à Nijeholt Langezwaag

De stadsvertellers van Dokkum

Museum Dokkum Dokkum

Sssstt…! Hjir flústeret de tiid

Tresoar Schatkamer Leeuwarden

It ferhaal fan de kleuren

Ruurd Walinga Leeuwarden

Mijn fiets/kampeerreis naar Rome

Sjoerd Oostra Feinsum

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed Leeuwarden

Stro

Luciënne Ooijman Leeuwarden

Muziek en verschillende verhalen van de Alpefries. Verzoeknummers.

Rob Faltin du Jardin Leeuwarden

Van een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken in Wijnaldum

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum Wijnaldum

Welkom in Museum Houtstad IJlst!

Houtstad IJlst IJlst

Lemsters en Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal: “Us Stoomgemaal”  

Ir. D.F. Woudagemaal Lemmer

Ja, ik wil

Sjoeke van Wessel van der Giesen Jelsum

12 verhalen verbeeldt in 12 schilderijen en 12 kop en schotels

Jan Koopmans Leeuwarden

“Ús mem – in libben.”

Peter Visser Nieuwehorne

Oer stjerren, krûsen en tjerke

Museum Volkssterrenwacht Burgum Burgum

Herinneringen aan mijn vader aan boord

Mieke Bouwens Gytsjerk

Beleef het Verhaal van Heerenveen

Heerenveen Museum Heerenveen

Het geheim van de Hannekemaaiers

Modelspoor Museum Sneek

Redactiemusea van de LC: het IMSGBM en de Verenigd Europa Collectie

Leeuwarder Courant Leeuwarden

Het kwade wiif fan Hylpen

Marijke Griek Hindeloopen

Bijzondere verhalen van de Sneker Waterpoort

Fries Scheepsvaart Museum Sneek

Opening activiteit Woudagemaal

Fred Veenstra Lemmer

Het is een wonder, een “nieuw” hart.

Reny Boersma Bolsward

Het geheim van Talma

Gemeentemuseum Hannemahuis Harlingen

Schrijven naar (t)huis

Het Schoolplatenmuseum Deinum Deinum

Het verhaal achter de schaats

Het Schaatsmuseum Hindeloopen

Oan’t de oare kear!

Leny Dijkstra-de Vries Noardburgum

Coulonhûsferhalen: wittenskippers oan it wurd

Fryske Akademy Leeuwarden

Twee verhalen, twee werelden

Fries Verzetsmuseum Leeuwarden

De belevenis van het openbaar vervoer”

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule

De grote griffioenroof

Josephina Bakker Wolvega

Over walvissen en over-winteringen, historische speurtocht walvisvaart

Ingrid Biesheuvel Hollum

De stille strijd van Mesereth (in Ethiopië)

japke de kraker- van abbema Leeuwarden

Ruurd Wiersma komt tot leven

Ruurd Wiersma Hus Burdaard

Avond van de Vriendschap (meerdere verhalen en vertellers)

Simon Vuyk Vuyk en CO Harlingen

Het Kollumer Oproer

Het Kollumer Museum “Mr. Andreae” Kollum

Jaap (93) en de proppesjitter

Het vlasmuseum Ee

Volmaakte imperfectie

Museum Drachten Drachten

It jonkje mei de tomahawk

Sybren van der Velde De Rottevalle

Mijn kano uit Colombia

Steven Sterk Tjalleberd

Verhalen van Dr88888888

Museum Drachten Drachten

Dopers kwartetten

Tori Kelly Leeuwarden

Een kijkje achter de schermen

Openluchtmuseum De Spitkeet Harkema

Op de koffie bij Van Balen

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker

Dokkie; het monster van het Spoordok…..

John Ebink Sneek

Bandoeng – Leeuwarden

Magriet Kemper en Froukje Reitsema Leeuwarden

Ferhûzing, it túnhûs, merke, pake as supporter

Kees Tholen Wergea

GLAS
——
Mystiek
Verbindingen
Een Aanraking in de natuur

RIATITIA SPAANSTRA Hijlaard

De Skoalle fan Eastermar

Sieta Tolsma Eastermar

Zal zij ‘ja’ zeggen????

Hannemahuis Harlingen

Het Frysk Kostuum uit 1860

Baukje Oostra-van der Meulen Feinsum

Hemel & Hel, parabel van de lange lepels

Janou Sipsma Nijeberkoop

Walvissen, walvisvaart en alles wat Ameland daarmee verbindt. Een reeks bijzondere vertellingen……….

Irma Marinus Hollum

Pearelstje fan Fryslan Sudwest een lied over Piaam

Antoinette Groeneveld-Dijkstra Piaam

Voorproefje Hidde Dirks Kat jaar 2018 Ameland

Natuurcentrum Ameland Nes

it Bûthúsbankje

Akkrumers van jong tot oud Akkrum

Humor oan de Burgumer Achterwei

Klaas R. Henstra Burgum

De ûngetiid yn It Lege Midden

Ultsje Hosper Ureterp

De skriuwer foar it doarpsbelang

Inne Bilker Holwerd

Berucht kruispunt in Wolvega

Christine Mulder Wolvega

Verhalen op eigen wijze gebracht door 10 vrijwilligers.

Museum Opsterlân Gorredijk

Bijzondere verhalen over het schrijverschap, de liefde en meer!

Atsje de Vries Dokkum

Verhalen uit de mienskip

Doopsgezinde gemeente De Lytse Streek Witmarsum

Jan en Jel en ‘de Poep’.

Skûtsjemuseum Earnewald

Moord in Jannum

Kerkmuseum Jannum Jannum

Hoe een parachute uit de tweede wereldoorlog een doopjurkje werd

Het Andere Museum Leeuwarden

It genot fan de weemoed

Hylke Speerstra Workum

Familiekast

Matsje Wijtsma Rinsumageest

Barnum en Bailey en De schutting

Margreet Egberts Leeuwarden

Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Stiens

it thé-húske fan frou Banga en de rjeameleppel

Jeanette Westra en Frâns Visser Franeker

De toekomst heeft een staartje

Frieda Hiemstra Westergeest

De erfenis

Manon Borst Franeker

Verhalen uit de ijstijd

Het IJstijdenmuseum Buitenpost

Het bijzondere leven van Jan en Jel Sytema op ‘De Poep’ ( De Jonge Jan )

Harm de Vlas Earnewald

De avond van 2018 verhalen

Bibliotheek Drachten Drachten

Douwe Kootstra vertelt in Bibliotheek Buitenpost

Atsje de Vries Buitenpost

Fryslân hjoed en juster

Gerben Rypma Stichting Blauwhuis

Bewonder het Keramiekmuseum Princessehof

Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden

FC Nostalgia

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Wytse en ik

Coby Kruis Heeg

Rariteiten in mijn wekkerverzameling

Klaas Snijder Leeuwarden

Het verhaal van Titus Brandsma

Titus Brandsma Museum Bolsward

Van klein tot wereldbedrijf C&A

Modelspoor Museum Sneek

Liwwadden in de jaren 60 en 70 (Beter langharig…)

Piet van der Wal Leeuwarden

Mamushka Varenka en Schoenen gaan op pad…

Peter Lems Leeuwarden

It ferhaal fan Allingawier

Het Friese Museumdorp Allingawier

Een bijzonder drankje

Boomsma Beerenburg Museum Leeuwarden

“schippers en schaatsers”

Age Veldboom Earnewald

Het bakje van Beitske

Aly van der Mark Leeuwarden

Het prachtige Epemastate in Ysbrechtum

Epemastate Ysbrechtum

De Friese militair vertelt

Theo van der Zanden Joure

Foppes geheim

Marianne Fortuin Leeuwarden

Een beetje vreemd maar toch anders

Oudheidkamer Wolvega Wolvega

Op redens oer

Museum it Tsiispakhûs Wommels

De man mei de gouden skonk.

Tjalling Janssen van (Boerderijrecreatie.nl) Delfstrahuizen

De verloren identiteit van Fryslan

Eddie Oppedijk Makkum

The God of Sun is always with me

Sargon Riadh Leeuwarden

“Opnieuw geboren worden” verhaal over de indrukwekkende renaissance doksaal van Easterein

André Christiaan Vink Easterein

Op de vlucht

Het Schuilkerkje Pingjum

Reisplanetarium

Henk Nieuwenhuis Franeker

Het boek Guilt Edged en een Singer sportwagen

Het Andere Museum Leeuwarden

De kleasters fan Starum en Himmelum

Auke Bule Workum

Snie, stoarm en kjelt in ’79

Fokke de Boer Leeuwarden

Het koningsduo land en water

Jos van Langen Leeuwarden

Zuid-Koreaanse hoofdprijs in Art-Hotel Oosterwolde

Hanneke van Kammen Oosterwolde

De wondere onderwaterwereld van het Duikmuseum Lemmer

Duikmuseum Lemmer Lemmer

De Japanse nachtegaal

Sietske Ypenga-keulen Easterein

Mijn allereerste prijs

Studio 44 Dokkum

De Fryske hynders fan “Stoeterij Bosksicht”

Sjoerd Meekma Rijs

Bidlersstien op é Slachte

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Ameland en de walvisvaart: van Hidde Dirks Kat tot de allerlaatste walvisvaarder.

Museum Sorgdrager Hollum

Kantje Boord

Geert Postma Westergeest

Hidde Kat, een walvisvaarder op de koopvaardij

Marjan Procee Hollum

Terug naar 17e eeuws Spitsbergen, door de lens van een camera

Danielle Celie Hollum

De rode koffer

Minke Stoer Leeuwarden

Verhalen over de wonderbaarlijke kanten van het mens zijn.

Loeklouise Looman Steggerda

De State in avondsfeer: vrijwilligers vertellen

Dekema State Jelsum

“De rode dorpen”, “het rode gevoel” en “de rode trots”

Museum 't Wâldhuske Houtigehage

Over neonletters en talenrijkdom

Tim Etchells + Team Lân fan taal Leeuwarden

De dromen van een honderdjarige

Museum Hindeloopen Hindeloopen

Ûnderweis

Johan Anema Franeker

Onze Pier in Rome

Pier Pander Museum Leeuwarden

Op de stoel van mijn vader

Joop Mulder Bolsward

Shelama

Baudina Dooper Sneek

De overtocht van de sterke Yerke

Natuurmuseum CNL West-Terschelling

It ferhaal fan Omke Bram

Gudula van Beem Wommels

Mei tûzen fryske jongelju nei Praha

Museum it Tsiispakhûs Wommels

Eekschillen en Lysterfangen

Bezoekerscentrum Mar en Klif Sabine Boode Oudemirdum

Moord op de Goddeloze Singel?

Wiebe Pietersma Leeuwarden

Over witjes, roefjes, doodsbaren en zeemanssouvenirs…

Fries Scheepvaart Museum Sneek

sterke ferhalen en kroechferhalen út Marrum

Herberg Godot Marrum

Wonderdokters en duivelbanners

Botanische Tuin De Kruidhof Buitenpost

Ronja

Antsje van der Zee Leeuwarden

Douwe Egberts bedenkt een spaarsysteem en andere verhalen over de Jouster industrie

Museum Joure Joure

Verhalen zonder vitrines

De Schierstins Feanwâlden

Het paaltje van Oosterlittens

Pieter Hoekstra Leeuwarden

Herre

Elske De Wall Leeuwarden

Verhalen op de molen

Cooperatie Kattinga Makkinga

Verhalen in en uit het ‘Hert fan Fryslân’

Museum Hert fan Fryslân Grou

Tony “Indian” Leenes vertelt

Indian Motorcycle museum Lemmer

Een vierkant verhaal

Museum Belvedere Oranjewoud

Ik stond er bij en keek er naar

Harry Stinis Leeuwarden

Fjouwer Fryske skriuwers en harren wurk

De Afûk Leeuwarden

it Bûthúsbankje

Akkrumer verhalen vertellers van jong tot oud Akkrum

Een tegel met een duister verleden

Museum Klooster Claercamp Rinsumageest

Schippers en schaatsen

Elfstedenhal Leeuwarden

Westergeest en de natuur

Renze de Jager Westergeest

Wereldsproken

Jaap Hammer Leeuwarden

Duivelsdag op Groenland, een spannend avontuur

Janke Poortinga Hollum

Sint Michael, schutspatroon van Harlingen

Hannemahuis Harlingen

De klok moat werom

Ad Vromans Gorredijk

Iene miene mutte tien pond grutter

Museum De Grutterswinkel Leeuwarden

‘Het harmonium van mijn Beppe’

Tjeerd Van der Meer Leeuwarden

Marijke Jansz van der Zee

Carolyt Koops Leeuwarden

Ald moleark.

Simon Jellema IJlst

Verscheurd Verleden

Bunkermuseum Schlei Schiermonnikoog

Wonen in de stad tussen de stenen maar dol op groen?

Tieneke Clevering Leeuwarden

Nij Beets verhalen dorp

Openluchtmuseum It Damhûs Nij Beets

Het Sint Odulphus Klooster en Kontraleafde

Warkums Erfskip Workum

De rijksrietvlecht school

Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

Het verloren huwelijk van Eduard en Bea

Nynke Koster en Sijtse Keekstra Leeuwarden

Het verhaal achter de dingen

Het Trompshuys Oost-Vlieland

Freule van Swinderen en Frau Gaaikema

Bezoekerscentrum Mar en Klif   Oudemirdum

Het gekleurde verhaal van de stoker en de machinist

Modelspoor Museum Sneek

De goochelkist van mijn vader

Ritsko van Vliet Leeuwarden

Verhaal uit de Edda: De dood van Balder

Watze van Dijk Easterein

De geschiedenis van Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden

Hoe Iepen Mienskip de wereld verovert!

Esmeralda De Vries Leeuwarden

Ferhalen en muzyk yn tsjerke

Reina Rodina Tietjerk

Ferhaletocht deur St.-Anne

Bildts Aigene Sint Annaparochie

Verhalen over bijen en vissen

Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden

Kajuitpraat

Meijer Motoren Museum St Jacobiparochie

Beurtvaart: tussen barometer en brugopening

Museumhaven Leeuwarden Leeuwarden

Mediagekte Elfstedentocht 1997

Marlise Vroom Leeuwarden

Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20×18 in 2018

Henk Dillerop Leeuwarden

In vrijheid grootgebracht

Manny de Haan Drachten

Boekje Bus fol Ferhalen

Johannes Kramer en Anne Hettinga Leeuwarden

Trouwen over de puthaak!

Openluchtmuseum De Sûkerei Damwâld

Van oud zilver tot oud papier

Peter Schoen Heerenveen

Fries Museum, geopend voor iedereen

Fries Museum Leeuwarden

Een doopsgezinde schoolmeester en een gestrande walvisvaarder

Sibrand Martens Hollum

FISKERIJ – Oerlibje yn wiete wetterwrâld fan Alde Feanen

It Earmhûs Museum Warten Warten

’t Behouden Waard

Museum 't Behouden Huys West-Terschelling

De rike en de earme man

J. De GRAAF Sneek

Een schaatsmuts uit de winkel van Reinier Paping

Willem Feijten Easterein

In gewoane kompetysjejûn

Biljertferiening It Blauwe Krytsje Alde Leie

Historie autocross van Friesland tot in heel Europa

Hendrik van der Veen Noardburgum

’t Bildt, dat klaine plakky grônd

Aerden Plaats Oude Bildtzijl